ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας»

Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας»

Η επιχείρηση BRITE HELLAS AE εντάχθηκε στην Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο ερευνητικού έργου «Σύνθεση δισδιάστατων πολυμερικώνετεροδομών με βελτιστοποιημένη δυνατότητα μεταφοράς φορέων και κατασκευή περοβσκιτικών ηλιακών κελιών» και ακρωνύμιο CALYPSOT7ΔKI-00039, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της «Διμερούς και Πολυμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας».

Με το συγκεκριμένο έργο, ο κινέζικος ερευνητικός εταίρος επιδιώκει: (1) να ερευνήσει τις μεθόδους παρασκευής 2ΔΠ που αποτελούνται από δεσμούς άνθρακα-άνθρακα, (2) να σχεδιάσει και στη συνέχεια να συνθέσει 2ΔΠ που αποτελούνται από μια και ολίγες στοιβάδες, με τη χρήση μεθόδων μηχανικής απογύμνωσης ή άμεσες συνθετικές μεθόδους, ώστε να αποτελέσουν δυνητικά στρώματα παθητικοποίησης τα οποία θα διευκολύνουν την εξαγωγή φορέων στις διεπιφάνειεςπεροβσκίτη/ρυθμιστικών στιβάδων μεταφοράς φορέων, για την κατασκευή ΠΗΚ υψηλής απόδοσης. Τα 2ΔΠ που θα συντεθούν θα χαρακτηριστούν διεξοδικά, σε σχέση με τις οπτικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες, ενώ θα αξιολογηθούν επιπλέον οι ιδιότητες τους ως προς τη μεταφορά φορέων.

Στον αντίποδα, ο ελληνικός ερευνητικός εταίρος (ΝΑΝΟ), ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή οπτοηλεκτρονικών διατάξεων σε εργαστηριακή κλίμακα, θα κατασκευάσει ΠΗΚ υψηλής απόδοσης, με ενσωματωμένα 2ΔΠ που θα έχουν συντεθεί από τον κινέζικο ερευνητικό εταίρο, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε. Αρχικά, ο φορέας ΝΑΝΟ θα σχεδιάσει και στη συνέχεια θα αναπτύξει ορθολογικές δομές ΠΗΚ, με αξιοσημείωτες αποδόσεις μετατροπής ενέργειας και μεγάλη σταθερότητα. Η ελεγχόμενη εισαγωγή των συντιθέμενων 2ΔΠ στα ΠΗΚ, ως στρώματα παθητικοποίησης, θα καταστείλει την επανασύνδεση των φορέων στις διεπιφάνειες περοβσκίτη/ρυθμιστικών στιβάδων μεταφοράς φορέων παρέχοντας εξαιρετική παθητικοποίηση, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της διάταξης.

Τέλος, ο ελληνικός βιομηχανικός εταίρος (BRITE) θα κατασκευάσει πλήρως λειτουργικά περοβσκιτικά πλαίσια μεγάλης επιφάνειας. Θα γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ερευνητικό στο βιομηχανικό εταίρο, ενώ η σταδιακή αναβάθμιση της επιφάνειας των εκτυπωμένων ΠΗΚ θα πραγματοποιηθεί στους βιομηχανικούς εκτυπωτές του βιομηχανικού εταίρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης 247.105,60€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 197.684,48€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Related Post