ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙΙ

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ – «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

Η επιχείρηση BRITE HELLAS AE εντάχτηκε στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με τίτλο ερευνητικού έργου “Εκτυπώσιμες Φωτοβολταϊκές συστοιχίες από Περοβσκίτη για την εφαρμογή τους στα κτίρια”.

Οι δύο κύριοι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι αφενός να προωθήσει τη θεμελιώδη γνώση στην πολλά υποσχόμενη τεχνολογία στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) με βάση ένα νέο υλικό τον περοβσκίτη και αφετέρου να αναπτύξει μια χαμηλού κόστους, επεκτάσιμη μεθοδολογία που θα επιτρέψει τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων από εργαστηριακού τύπου μικρά ΦΒ στοιχεία από περοβσκίτη, σε ΦΒ μεγαλύτερων διαστάσεων εξ ολοκλήρου παρασκευασμένα με χαμηλού κόστους μεθόδους εκτύπωσης με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στα κτίρια (BIPV).

Οι εταίροι του έργου έχουν δεσμευτεί για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της έρευνας πάνω στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση χαμηλού κόστους, υψηλής απόδοσης, μη τοξικών και σταθερών ΦΒ αλλά και της άμεσης αξιοποίησής τους από τις εμπλεκόμενες ΜΜΕ στην αγορά BIPV.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης στην Brite Hellas είναι 224.004,00€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 179.203,20€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Related Post