ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙI

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙI

Η επιχείρηση BRITE HELLAS AE εντάχθηκε στον Α’ κύκλο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο ερευνητικού έργου «Πιλοτική εφαρμογή παραγωγής ηλιακού γυαλιού σε προ-βιομηχανικό στάδιο», που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙII “Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”.

Με το συγκεκριμένο έργο επιδιώκεται η μελέτη / έρευνα με στόχο τη δυνατότητα κατασκευής έξυπνων ηλιακών υαλοπινάκων χρησιμοποιώντας αρκετά φτηνές λύσεις κατασκευής που σχετίζονται με τη χρήση εκτυπώσιμων υλικών μέσω της διαδικασίας inkjet-printing. Υπολογίζεται ότι η κατασκευή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με κόστος το 1/10 περίπου της τρέχουσας τεχνολογίας των ανταγωνιστικών εταιρειών. Η τεχνολογία είναι καινοτόμα και πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο της Brite όσο και άλλων Ελληνικών επιχειρήσεων διεθνώς.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες δράσεων:

  1. δράσεις πειραματικής ανάπτυξης με στόχο τη μελέτη των καταλληλότερων μεθόδων και υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του έξυπνου ηλιακού υαλοπίνακα,
  2. δράσεις επικύρωσης της κατασκευής υαλοπινάκων διαστάσεων από 20Χ20cm έως 100Χ120cm και
  3. δράσεις για τη διερεύνησης της εμπορικής εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου, η διάρκεια του οποίου ανέρχεται σε 36 μήνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης 1.447.968,00€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 652.885,60€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Related Post