ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 - ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Η επιχείρηση BRITE HELLAS AE εντάχτηκε στην δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς Μικροηλεκτρονική (περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής) και των προηγμένων υλικών», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο ερευνητικού έργου “ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ”.

Αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, σε στάδιο πριν την πιλοτική τους εφαρμογή σε γραμμή παραγωγής, αλλά και βελτίωση υπάρχουσας διαδικασίας κατασκευής αποδοτικών και χαμηλού κόστους φωτοβολταϊκών (Φ/Β) υαλοπινάκων που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Η ανάπτυξη πρωτοτύπου Φ/Β υαλοπίνακα 50×50 cm2 ως ενδεικτική διάσταση για εμπορική εκμετάλλευση.
  • Η χαμηλού κόστους κατασκευή Φ/Β υαλοπινάκων μέσω διαδικασίας εκτύπωσης (inkjet printing).
  • Η υλοποίηση Φ/Β υαλοπινάκων με διαφορετικότητα στην επιλογή του χρώματός τους που λειτουργούν και με διάχυτη ακτινοβολία και φωτισμό εσωτερικού χώρου.
  • Η μελέτη για τη μαζική παραγωγή των παραπάνω ηλιακών υαλοπινάκων.

Σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα:

  • Αναμένεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της BRITE μέσω της ανάπτυξης ενός νέου καινοτόμου προϊόντος το οποίο κατ΄αρχήν η εταιρεία στοχεύει στην προώθησή του στην αγορά της Κίνας (η πατέντα που αναμένεται να αποδοθεί αφορά στη συγκεκριμένη αγορά).
  • Σε σχέση με τους ΦΤΕ που συμμετέχουν, αναμένεται η αύξηση της παραγωγικότητάς τους σε έναν από τους σημαντικούς τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης και η παραγωγή νέας γνώσης που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα ή/και έμμεσα από τους εμπλεκόμενους.
  • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αναμένεται η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης, ενώ οι θέσεις αυτές αναμένεται να παραμείνουν και μετά τη λήξη του έργου.
  • Το έργο αναμένεται να βοηθήσει τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα συμβάλει άμεσα ή έμμεσα (α) στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών από ελληνικές επιχειρήσεις μεταποίησης και κατασκευών σε έναν τομέα όπως των προηγμένων υλικών και (β) στη διείσδυση σε νέες αγορές.
  • Έμμεση ωφέλεια σε περιφερειακή και εθνική κλίμακα θα προκύψει από την εφαρμογή του τελικού προϊόντος στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα μεγάλου εύρους προϊόνων του αγροδιατροφικού συμπλέγματος μέσω μείωσης του ενεργειακού κόστους παραγωγής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης στην Brite Hellas είναι 151.253,92€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 119.853,14€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Related Post